Bartošek - stavební firma
Bartošek - stavební firma

03Činnost >  Politika jakosti

Reference | Politika jakosti | Poradenství

Kvalita produktů společnosti má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie společnosti. Z toho vyplývá, že dlouhodobá a systematická péče o kvalitu poskytovaných služeb je základní nástroj k uspokojování požadavků zákazníků. Poskytovat zákazníkům moderní, spolehlivá a kvalitní řešení v rámci kterých budeme dodávat vysoce kvalitní výrobky, které budou vyhovovat požadavkům stanoveným systémem jakosti a poskytovat kvalitní služby, jejichž poskytování bude řízeno systémem jakosti firmy BM-BAUMAS spol, s.r.o.. Smyslem systému jakosti je dosáhnout maximální korelace mezi požadavky zákazníků a strukturou a kvalitou výrobků a služeb nabízených firmou na trhu a dále dodržení všech souvisejících externích norem platných pro oblast činnosti firmy .

Naším cílem (míněno cílem jednání a chování majitelů, vedoucích pracovníků i výkonných zaměstnanců) je:
 • spokojený zákazník, jehož problém nebo požadavek jsme splnili, který se bude vracet s dalšími zakázkami a/nebo nás doporučí dalším zákazníkům

 • Zvýšení prestiže firmy v očích investorů - s tím spojené obchodní úspěchy a růst firmy.
 • Spokojený zaměstnanec, který se identifikuje s firmou, kterou pokládá za svou oporu
V naší firmě jsou stanoveny specifické dlouhodobé cíle jakosti určující směr vývoje v jednotlivých činnostech firmy.

Oblast obchodu a marketingu

 • přehledné a jednoznačné vedení zakázky jak pro zákazníka, tak pro zaměstnance firmy

 • jednoznačné stanovení kompetencí ke zpracování nabídky, případně smlouvy
 • jednoznačná zodpovědnost za vedení zakázkového řízení

 • stanovení zodpovědností při stanovování a dosahování marketingových cílů

 • vyhledávání zakázek s vysokým podílem know-how
 • jednoznačná preference pokrokových a životní prostředí šetřících technologií v nabízených výrobcích a poskytovaných službách

Oblast nákupu, zásobování, skladování, dodávek a servisu

 • jednoznačné stanovení zodpovědnosti při určování požadavků na kvalitu a funkčnost zboží a subdodávek

 • jednoznačné stanovení kompetencí a zodpovědnosti pro nákup zboží a subdodávek
 • jednoznačné stanovení kompetencí pro oblast skladování a zásobování
 • jednoznačné stanovení postupů pro manipulaci s materiálem a subdodávkami a zodpovědností za ně

 • jednoznačné stanovení postupů pro předávání plnění zakázky zákazníkovi
 • jednoznačné stanovení postupů pro řízení, organizaci a provádění servisní činnosti

Oblast výroby a tzv. výrobních služeb (služeb týkajících se stavebních činností)

 • jednoznačnost kompetencí při zadávání zakázky do výroby

 • stanovení pevných zásad pro komunikaci se zákazníkem po celou dobu plnění zakázky

 • jednoznačné stanovení pravomocí a zodpovědností v průběhu realizace zakázky
 • vypracování systému pro jednoznačné informování zákazníka o stavu jeho zakázky

Oblast ekologie

 • Plnit požadavky platných zákonů a jiných nařízení na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany, které se vztahují na činnost společnosti.
 • Usilovat o odstranění nebo maximální snížení negativních vlivů činnosti společnosti na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel.
 • Zvyšovat odbornost a vědomí o ochraně životního prostředí na všech stupních činnosti a řízení.
 • Efektivně komunikovat se zaměstnanci a veřejností o činnostech společnosti, které mají vliv na životní prostředí.
 • Důsledně kontrolovat hospodaření se strategickými surovinami a energií.
 • Zaváděním inovačních programů (nových technologií a postupů) nabízet ekonomicky výhodnější a ekologicky šetrnější řešení reagující na potřeby zákazníků a orgánů státní správy
politika jakosti

07Kontakt

Máte zájem o další informace týkající se naší činnosti? Vyplňte prosím náledující formulář a odešlete jej. Naši pracovníci Vám v co nejkratším termínu odpoví.

GRAFIKA A APLIKACE | DUNA Graphics, s.r.o.